U PROCESU
 

Kontrola prijava nižeg dohotka kao osnova za obračun i plaćanje poreza i doprinosa

Uvođenje većeg stepena discipline i dodatni prihodi za vanbudžetske fondove
Nosilac aktivnosti: Inspekcijske službe FBiH i kantona
U PROCESU
 

Izmjene Zakona o porezu na dohodak (dvije stope)

Prebacivanje finansijskog tereta na bogatije kategorije stanovništva (neutralan fiskalni efekat)
Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija
U PROCESU
 

Zakon o uvezivanju nedostajućeg radnog staža (uplata neuplaćenih doprinosa)

Omogućavanje odlaska u penziju; prestana pravnog postojanja neperspektivnih preduzeća i restruktuiranje perspektivnih; unaprijeđenje korporativnog upravljanja i nadzora nad javnim preduzećima u skladu sa OECD-ovim pravilima
Nosilac aktivnosti: Radna grupa, Vlada FBiH
U PROCESU
 

Novi modeli i izvori finansiranja (nakon programa restruktuiranja zdravstvenog sektora)

Sveobuhvatna reforma zdravstvenog sektora; racionalizacija odnosa medicinskog i nemedicinskog osoblja; precizno normiranje mreže zdravstvenih ustanova
Nosilac aktivnosti: Ministarstvo zdravstva i FMF
U PROCESU
 

Unaprijeđenje kontrole i nadzor potrošnje vanbudžetskih fondova i javnih preduzeća

Kontrola i nadzor potrošnje s ciljem racionalizacije i smanjenja izdataka
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Razmjena podataka između poreskih uprava

Poboljšanje naplate poreza
Nosilac aktivnosti: FMF, Poreska Uprava FBiH
U PROCESU
 

Analiza dugovanja zdravstvenog sektora

Analiza i modaliteti izmirenja dugova
Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo zdravstva, FMF
U PROCESU
 

Uvođenje trezorskog sistema poslovanja u zdravstveni sektor

Unaprijeđenje sistema kontrole i nadzora nad utroškom sredstava
Nosilac aktivnosti: FBiH i kantoni
U PROCESU
 

Izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima

Usklađivanje sa novim Zakonom o stečaju (čije se usvajanje očekuju do kraja juna 2016. godine)
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Pravni okvir za multilateralne kompenzacije i plaćanja

Ograničavanje rokova plaćanja; multilateralna kompenzacija
Nosilac aktivnosti: FMF
U PROCESU
 

Zakon o javno – privatnom partnerstvu

Otvaranje alternativnih izvora finansiranja
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Zakon o koncesijama

Otvaranje alternativnih izvora finansiranja
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Zakono o stečaju

Uvođenje predstečajnog postupka; unapređenje i skraćivanje stečajnog postupka
Nosilac aktivnosti: Premijer; Federalno ministarstvo pravde
U PROCESU
 

Zakon o šumama

Uspostavljanje pravnog okvira; unapređenje upravljanja i zaštite šumskog fonda
Nosilac aktivnosti: Premijer, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
U PROCESU
 

Zakon o turizmu

Uspostavljanje pravnog okvira; uvođenje reda u sistem; efikasnije prikupljanje prihoda
Nosilac aktivnosti: Premijer, Federalno ministarstvo okoliša i turizma
U PROCESU
 

Pojednostavljenje registracije poslovnih subjekata

Olakšavanje procedura s ciljem privlačenja investicija
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Uspostavljanje „one-stop“ shop

Pojednostavljenje i skraćivanje vremena potrebnog za registraciju poslovnih subjekata
Nosilac aktivnosti: Premijer FBiH
U PROCESU
 

Skraćivanje i pojednostavljenje procedura za pribavljanje građevinskih dozvola i priključaka za struju

Olakšavanje procedura s ciljem privlačenja investicija
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Program restruktuiranja rudnika i željeznica

Izmirenje dugova po osnovu neuplaćenih doprinosa uz novu organizaciju i racionalizacija
Nosilac aktivnosti: Premijer, FMERI
U PROCESU
 

Privatizacija privrednih društava sa manjinskim udjelom Vlade FBiH

Smanjenje tekućeg deficita Fonda PIO/MIO
Nosilac aktivnosti: Agencija za privatizaciju, Vlada FBiH
U PROCESU
 

Osnivanje privrednih sudova

Skraćenje trajanja sporova uz modele arbitraže i medijacije
Nosilac aktivnosti: Ministarstvo pravde, Vlada FBiH
U PROCESU
 

Zakon o bankama

Harmonizacija sa direktivama EU i uslovima Bazel; rezolucija banaka
Nosilac aktivnosti: FMF
U PROCESU
 

Jačanje nadzora nad bankama od strane Agencije za bankarstvo

Jačanje nadzora na problematičnim bankama
Nosilac aktivnosti: Agencija za bankarstvo FBiH
U PROCESU
 

Jačanje Uprave za inspekcijske poslove i Porezne uprave FBiH

Naplata neuplaćenih poreskih prihoda; uvođenje u sistem; kadrovsko jačanje  
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Izmjene i dopune Zakona o prekršajima

Usklađivanje sa odredbama Zakona o radu
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Razdvojiti obavezno zdravstveno osiguranje od funkcije posredovanja u zapošljavanju

Omogućiti zavodima za zapošljavanje da se bave posredovanjem u zapošljavanju i provođenjem aktivnih mjera zapošljavanja
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje
U PROCESU
 

Reforma sistema obrazovanja

Prilagođavanje sistema tržištu rada; racionalizacija i smanjenje troškova  
Nosilac aktivnosti: FBiH i kantoni
U PROCESU
 

Reforma najniže plaće i smanjenje poreskog klina (Tax wedge)

Zbog poreza nastala razlika između cijene koju plaćaju potrošači i cijene koju dobivaju proizvođači; Borba protiv sive ekonomije i stimulisanje formalnog poslovanja.
Nosilac aktivnosti: FBiH
U PROCESU
 

Optimizacija radnog procesa u PES-u i unaprijeđeno posredovanje

Posredovanje: izrada jedne "fleksibilne ljestvice" optimalnih aktivnosti za PES kojima se smanjuje vrijeme utrošeno na administrativne aktivnosti i naglasak stavlja na automatizaciju baznih usluga (kao što je registracija, osnovno profiliranje i pristup osnovnim informacijama o dijapazonu usluga koje su na raspolaganju tražiteljima posla).
Nosilac aktivnosti: FBiH i Federalni zavod za zapošljavanje
U PROCESU
 

Analiza podataka iz registra preduzeća/firmi Implementacija pregleda/istraživanja poslodavaca Pregled zaposlenosti po zanimanjima i strukturi plaća

Produbljeno razumijevanje potreba zakona o radu i usmjeravanje karijere
Nosilac aktivnosti: Federalni zavod za zapošljavanje
U PROCESU
 

Strategija za reformu sistema penzijsko-invalidskog osiguranja

Zakon o PIO-u, Zakon o organizaciji PIO-a, Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima; Bodovni sistem; revalorizacija boda; transparentniji i ravnopravniji sistem; penzija vezana za radni staž; destimuliranje prijevremenog penzioniranja
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Asimetrično plaćanje električne energije

Subvencije za račune za električnu energiju za najugroženije kategorije  
Nosilac aktivnosti: FMERI
U PROCESU
 

Poboljšano ciljanje socijalne zaštite i uspostavljanje centralizirane baze podataka svih korisnika socijalnih davanja

Reduciranje prostora za zloupotrebu
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Strategija za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. godine uz prateći Akcioni plan

Usklađivanje sa državnom Strategijom
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Pobrinuti se da tijelo za monitoring i prevenciju korupcije bude uspostavljeno u skladu sa Čl. 23 Zakona o anti-korupcijskoj strategiji

Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova
U PROCESU
 

Provesti ocjenjivanje, uključujući procjenu rizika korupcije radi identifikovanja mjera za dalje unapređenje integriteta u policiji

Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
U PROCESU
 

Ocijeniti da li su donesene mjere za poboljšanje integriteta u institucijama koje provode vladavinu prava

Provedeno ocjenjivanje postojećih mjera i njihovih nedostataka, (s posebnim naglaskom na osiguranje sprečavanja korupcije i učinkovitu primjenu sankcija)
Nosilac aktivnosti: FBiH
U PROCESU
 

Unaprijediti saradnju policije na svim nivoima

Unaprijeđenje koordinacije sa nižim nivoima vlasti
Nosilac aktivnosti: FBiH, kantoni
U PROCESU
 

Implementacija operativnog sporazuma sa EUROPOL

Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Usvojiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Federalne uprave policije

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom treba postati operativna tako što će Vlada FBiH usvojiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i pokrenuti postupak prijema državnih službenika i Federalna uprava policije treba prilagoditi svoj Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji tako što će isti dopuniti Jedinicom za financijske istrage
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH, FMUP
U PROCESU
 

Usvojiti Akcioni plan za FBiH zasnovan na BH CT Strategiji

Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Unaprijediti učinkovitost sistema za razmjenu podataka između policije i tužilaštava

Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Uskladiti sve zakone o posjedovanju oružja od strane građana

Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Osigurati usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH

Njima bi se revidirala definicija krivičnog djela pranja novca u skladu sa preporukama Udarne grupe za financijsku akciju (FATF) (R1,R35), također bi se revidirala definicija krivičnog djela financiranja terorističkih aktivnosti u cilju ispunjenja zahtjeva pobrojanih u Specijalnim preporukama I i II, te je potrebno osigurati usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH u dijelu spriječavanja trgovine ljudima.
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH, Ministarstvo pravde
U PROCESU
 

Uspostaviti efikasan sistem za smanjenje broja neriješenih predmeta po osnovi tužbi za komunalne usluge; usvojiti izmjene i dopune zakonodavstva i propisa za provedbu presuda/odluka

Značajno smanjen broj neriješenih predmeta po osnovu tužbi za komunalne usluge općinskim sudovima u FBiH;
Data ovlaštenja subjektima za rješavanje predmeta po osnovu tužbi za komunalne usluge kao alternativi sudskom rješavanju istih.
Nosilac aktivnosti: FBiH i kantonalne vlade, VSTV/HJPC/
U PROCESU
 

Reorganizacija državnih organa

Racionalizacija javne uprave; povećanje stepena efikasnosti; smanjenje pripadajućih troškova
Nosilac aktivnosti: Premijer, Ministarstvo pravde, Vlada FBiH
U PROCESU
 

Usvojiti ključne principe reforme javne uprave

Efikasnija, produktivnija i finansijski održivija javna uprava
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Uspostaviti sistem određivanja plata na osnovu vrijednosti

Povećati stepen efikasnosti; unaprijeđenje učinkovitosti
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
U PROCESU
 

Revidirati kadrovske planove

Racionalizacija troškova; povećanje stepena produktivnosti
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
JUNI 2016.
 

Vlada Federacije BiH usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2017. – 2019. g.

Ovaj dokument je zasnovan na strateškim planovima budžetskih korisnika za trogodišnji period, te na Programu ekonomskih reformi, kao i Akcionom planu za realizaciju Reformske agende.
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
APRIL 2016.
 

Dom naroda PFBiH usvojio Zakon o radu

Vlada FBiH usvojila je ovaj Zakon 31.7.2015. godine. Ono što je produžilo proces završavanja aktivnosti u okviru radno-pravnog zakonodavstva su duži pregovori sa socijalnim partnerima vezano za Opšti kolektivni ugovor, a u procesu su pregovori o granskim kolektivnim ugovorima. Usvojeni Zakon je povoljniji i za uposlenike i za poslodavce u odnosu na prošli, te omogućava zaustavljanje tužbi iz javnog sektora.
Nosilac aktivnosti: Premijer, Vlada BiH
APRIL 2016.
 

Usvojena strategija upravljanja dugom BiH

Strategija, uz prezentaciju strukture duga, sadrži procjenu stanja zaduženosti, te definira srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva. Ova strategija obuhvata srednjoročne strategije upravljanja dugom Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, uključujući i vanjski dug institucija BiH.
Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija
FEBRUAR 2016.
 

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio Zakon o porezu na dobit

Ovaj Reformski zakon je prošao svu parlamentarnu proceduru i urađen je uz saradnju i preporuku MMF.  
Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija
ZAVRŠENO
 

Zakon o porezu na dobit

Osnovni razlog za donošenje Zakona o porezu na dobit jeste osiguravanje javnih prihoda za Federalni i budžete kantona. Ovim Zakonom nastoji se proširiti i zaštiti porezna osnovica, racionalizirati efektivna porezna stopa bez smanjenja nominalne, reducirati izbjegavanje porezne obaveze i evazije kroz definisanje jasnijih odredbi, izmijeniti porezne poticaje s obuhvatom svih privrednih djelatnosti. Zakon proširuje poreznu bazu na dva načina: većim obuhvatom poreznih obveznika i većim obuhvatom oporezivih prihoda. Proširenje porezne osnovice i broja poreznih obveznika je potrebno da bi bila podržana borba protiv porezne evazije, kao i unaprjeđenje rasta.
Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija
ZAVRŠENO
 

Inicijativa za povećanje putarine na gorivo za dodatnih 10 + 5 feninga / l

Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
ZAVRŠENO
 

Inicijativa za povećanje akcize na duhan i pivo za zdravstveni sektor

Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
KONTINUIRANO
 

Moratorij na zapošljavanje

Moratorijem je zaustavljeno zapošljavanje, a odliv uposlenih u javnoj upravi dogodio se prirodnim putem, odnosno odlaskom uposlenika u penziju. Rebalans prošlogodišnjeg federalnog budžeta je ukazao na uštede od 13,6% po pitanju plaća i naknada.
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
ZAVRŠENO
 

Uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH uz kategorizaciju privrednih društava

Prvenstveno je uvedena kategorizaciju na strateška (18), poduzeća za privatizaciju (5) i poduzeća sa poteškoćama (29).
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
ZAVRŠENO
 

Izmjene i dopune Zakona o doprinosima (preferencijalni sistem za niskoakumulativne djelatnost)

Usvojene u cilju suzbijanja sive ekonomije i smanjenja obaveza, te radi proširenje poreskog obuhvata.
Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija
ZAVRŠENO
 

Smanjenje izdataka za plaće i druge tekuće troškove (Rebalans budžeta za 2015. godinu)

Radi racionalizacije zapošljavanja i pripadajućih troškova, te provođenja mjera fiskalne konsolidacije, Vlada FBiH je Rebalansom budžeta za 2015. smanjila izdatke za plaće i druge tekuće troškove.
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
ZAVRŠENO
 

Izmjene i dopune Zakona o budžetima u FBiH

Uvedeno rigoroznije fiskalno pravilo, dodatna ograničenja i kontrola potrošnje nižih nivoa vlasti, kao i veća odgovornost rukovodilaca.
Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija
ZAVRŠENO
 

Strategija za upravljanje javnim dugom

U cilju unapređenja upravljanja dugom i koordinacije između entiteta i Vijeća ministara, Vlada FBiH je usvojila Strategiju za upravljanje javnim dugom.
Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija
ZAVRŠENO
 

Rebalans Budžeta FBiH za 2015. godinu

Fiskalna konsolidacija; smanjenje izdataka i drugih tekućih troškova.
Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija
ZAVRŠENO
 

Program javnih investicija

Objedinjavanje i efektivnije planiranja investicija u javni sektor.
Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija
ZAVRŠENO
 

Zakon o unutrašnjem platnom prometu

Usvojen u cilju pojednostavljenja uplata.
Nosilac aktivnosti: Federalno ministarstvo finansija
ZAVRŠENO
 

Zakon o direktnim stranim ulaganjima

U okviru aktivnosti koje se odnose na poslovnu klimi i konkurentnost, zakonsku proceduru su prošli Zakon o unutrašnjem platnom prometu, Zakon o privrednim društvima i Zakon o direktnim stranim ulaganjima, dok je, u cilju objedinjavanje i efektivnije planiranja investicija u javni sektor, usvojen Program javnih investicija. Također usvojeni: Program javnih investicija, Zakon o unutrašnjem platnom prometu, Zakon o privrednim društvima.
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
ZAVRŠENO
 

Uredba o prvom zapošljavanju i samozapošljavanju

Za poticaj zapošljavanja, donesena Uredba o prvom zapošljavanju i samozapošljavanju. Vlada je sa programom od 50 miliona KM, distribuiranih putem kantonalnih Zavoda za zapošljavanje, prikupila oko 7.000 prijava. Ti mladi ljudi su u nekoliko mjeseci zaposleni, te će steći neophodno radno iskustvo ili se razviti u smjeru poduzetništva. S obzirom na rezultate sprovedbe Uredbe, Vlada Federacije ima namjeru nastaviti sa ovom vrstom aktivnih mjera zapošljavanja i u narednim godinama.
Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH
OKTOBAR 2015.
 

Izmjene i dopune Zakona o državnoj službi, državnim službenicima i namještenicima

Izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi, državnim službenicima i namještenicima, započeto je uspostavljanje modernije, kompetentnije, transparentnije, efikasnije, fleksibilnije i odgovornije javne uprave.
Nosilac aktivnosti: Radna grupa, Premijer, Ministarstvo pravde FBiH
OKTOBAR 2015.
 

Usvojen Akcioni plan za provođenje Reformske Agende na nivou Vijeća ministara BiH.

Nosilac aktivnosti: Vijeće ministara BiH